rabbitMQ资料整理

1.PHP相关扩展及类库 

官方扩展: https://pecl.php.net/package/amqp

gitbhub地址(默认master分支已经支持PHP7): https://github.com/pdezwart/php-amqp

2.学习资料 

http://blog.chinaunix.net/topic/surpershi/

3.确定方案: 

a.使用带扩展的类库,安装前需要安装c类库 

https://github.com/alanxz/rabbitmq-c

https://github.com/videlalvaro/php-amqplib

b.使用方法示例: 

https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-tutorials/tree/master/php-amqp

c.扩展类库方法参考 

https://github.com/pdezwart/php-amqp/tree/master/stubs

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注